Opłata środowiskowa – kogo dotyczy i jak złożyć sprawozdanie?

 • Home
 • Blog
 • Porady
 • Opłata środowiskowa – kogo dotyczy i jak złożyć sprawozdanie?
Opłata za środowisko

Opłata środowiskowa – kogo dotyczy i jak złożyć sprawozdanie?

Środowisko naturalne z roku na rok jest coraz bardziej obciążane przez człowieka, a prowadzenie niektórych biznesów dodatkowo niesie za sobą szczególnie negatywne skutki, które niekorzystnie oddziałują na naturę.

Dlatego w związku z działaniami państwa na rzecz ekologii przedsiębiorcy są zobowiązani do uiszczania corocznej opłaty środowiskowej. Sprawdź, czy Twoja firma musi ją płacić i gdzie złożyć sprawozdanie, na podstawie którego wyliczysz jej wysokość.

 

Opłaty środowiskowe – kto musi się z nimi liczyć?

Jeśli Twój biznes wpływa na środowisko naturalne, musisz przygotować się na obowiązkową opłatę środowiskową z tego tytułu. Jest ona traktowana m.in. jako zabezpieczenie przed postępującymi zniszczeniami, które mają miejsce na skutek zbyt dużej eksploatacji środowiska naturalnego przez działalność człowieka.

Dla kogo opłata środowiskowa będzie koniecznością?

O tym, kto musi uiścić opłatę środowiskową, jest mowa w Ustawie o Prawie ochrony środowiska. To szeroka grupa podmiotów, do której należą:

 • Przedsiębiorstwa składujące odpady.
 • Firmy emitujące w powietrze gazy i pyły poprzez:

– spalanie paliw w silnikach,

– korzystanie z kotłowni,

– prowadzenie stacji benzynowych,

– działalność, w której przeprowadza się spalanie, spawanie, lakierowanie, malowanie itp.

 • Hodowcy zwierząt i zajmujący się uprawami rolnymi, leśnictwem, rybołówstwem itp.
 • Osoby fizyczne korzystające ze w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Innymi słowy, opłata środowiskowa jest pobierana od wszystkich, których działania mają negatywny wpływ na środowisko i klimat, aby zrekompensować koszty związane z ochroną i przywracaniem równowagi ekologicznej.

 

Sprawozdanie środowiskowe i jak wyliczyć wielkość opłaty

Opłaty środowiskowe to jedno, ale musisz jeszcze wiedzieć, na jakiej podstawie je uiścić i jak w ogóle wyliczyć ich wielkość.

Do tego posłuży Ci sprawozdanie środowiskowe, czyli coroczna szczegółowa ewidencja, która obrazuje zakres, w jakim Twoja firma korzysta ze środowiska. Pozwoli Ci ona obliczyć wysokość opłaty środowiskowej, którą musisz zapłacić.

Stawki opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz składowanie odpadów w obowiązującym roku obwieszczane są przez Ministra Środowiska i możesz je znaleźć na stronie internetowej resortu.

Sprawozdanie środowiskowe możesz złożyć przez serwis ePUAP za pomocą swojej Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

 

Co zawiera w sobie sprawozdanie środowiskowe?

Sprawozdanie środowiskowe składa się z czterech wykazów, których wzory do pobrania znajdziesz na stronie Ministerstwa Środowiska. Należą do nich:

 1. Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie, w jakim korzystasz ze środowiska.
 2. Informacja o rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza.
 3. Wykaz danych o rodzajach i wielkości emisji gazów cieplarnianych.
 4. Wykaz o rodzajach i wielkości składowanych odpadów.

Pierwszy dokument jest najważniejszy i muszą go składać wszyscy przedsiębiorcy. Pozostałe musisz wypełnić tylko w przypadku, kiedy sposób korzystania ze środowiska dotyczy Twojej firmy.

Sprawozdanie musisz złożyć  do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska do 31 marca za rok poprzedni.

 

Ekopłatnik – jak możesz ułatwić sobie  przygotowanie sprawozdania środowiskowego?

W celu ułatwienia przedsiębiorcom procesu zgłaszania opłaty środowiskowej wprowadzono elektroniczne narzędzie, takie jak serwis ekopłatnik. Pomoże Ci on w przygotowaniu elektronicznego sprawozdania środowiskowego. Gotowe sprawozdanie należy złożyć za pośrednictwem serwisu ePUAP.

 

Opłata środowiskowa – pamiętaj o terminach!

Sprawozdanie musisz złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska do 31 marca za rok poprzedni.

Termin uiszczenia opłaty środowiskowej jest taki sam jak ostateczna data złożenia sprawozdania, tj. 31 marca.

Pamiętaj, że należność uiszcza się na dwa różne rachunki bankowe:

 • Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikającą z eksploatacji niestacjonarnych urządzeń technicznych (np. środków transportu) musisz wpłacić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji Twojej firmy.
 • Opłatę za korzystanie ze środowiska, którą podajesz w wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska, musisz wpłacić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

 

Kiedy nie musisz uiszczać opłaty środowiskowej?

Jeżeli z Twoich wyliczeń wynika, że kwota, która musisz zapłacić w zamian za korzystanie ze środowiska, jest mniejsza niż 800 zł – nie musisz ponosić opłaty środowiskowej. Pamiętaj wówczas jedynie o obowiązku złożenia sprawozdania.

Nie będziesz musiał składać sprawozdania, kiedy w wyliczeniach suma nie przekroczy 100 zł. W takim przypadku powinieneś jedynie posiadać wykaz dotyczący wykorzystania środowiska i trzymać go w firmowej dokumentacji, jako dowód zwolnienia z obowiązkowej opłaty i złożenia sprawozdania.

 

Opłata środowiskowa za samochód 

Kiedy posiadasz prywatne auto, które użytkujesz w celach służbowych, wówczas także musisz się liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty środowiskowej. Dotyczy to nie tylko aut, które firma ma w leasingu, ale też prywatnej własności właściciela.

Opłata środowiskowa za samochód wyliczana jest na podstawie ilości paliwa, które widnieje na fakturach. Jeśli wykorzystujesz w swojej działalności samochody, możesz wyliczyć wysokość należności za opłatę środowiskową za pomocą kalkulatora Gofin.

 

Kary za brak opłaty środowiskowej

Pamiętaj, że opłata środowiskowa to istotne zobowiązanie podatkowe, a jej terminowe uregulowanie jest niezwykle ważne.

W przypadku nieterminowej wpłaty mogą zostać naliczone dodatkowe odsetki. Jeśli nie dostarczysz prawidłowego wykazu w terminie do 31 marca, organy administracji mogą samodzielnie obliczyć wysokość opłat lub opierać się na wynikach kontroli przeprowadzonej przez inspektora sanitarnego.

Jeżeli dane przedstawione w Twoim wykazie wzbudzą wątpliwości, możesz zostać zobligowany do uregulowania różnicy pomiędzy kwotą wynikającą z dokumentów a obliczeniami organu.

Kiedy nie posiadasz wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, to zapłacisz dodatkowo opłatę podwyższoną o 500%.

W przypadku niezgody z ostateczną decyzją w sprawie opłat masz prawo złożyć odwołanie w ciągu 14 dni.

 

Opłata środowiskowa – ważny krok  na drodze ochrony środowiska

Opłata środowiskowa zachęca przedsiębiorców do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko poprzez wprowadzanie bardziej ekologicznych technologii, procesów produkcyjnych oraz doskonalenie efektywności energetycznej. Dodatkowo generowane przez opłatę środki finansowe są przeznaczane na projekty ochrony środowiska, inwestycje ekologiczne oraz działania mające na celu przywracanie i regenerację ekosystemów.

Dlatego tak ważne jest, aby podmioty objęte opłatą środowiskową działały zgodnie z przepisami i uiszczały ją, podejmując jednocześnie działania, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.  W ten sposób przyczynią się do zrównoważonego rozwoju i ochrony naszej planety.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz