Import towarów a obowiązki związane z BDO

import towarów BDO

Import towarów a obowiązki związane z BDO

Import to codzienna praktyka na zarobek dla wielu przedsiębiorców. Do Polski trafiają produkty z całego świata, a odległość i granice przestały być jakąkolwiek przeszkodą. Dla wielu firm sprowadzanie towarów z innych krajów jest wielce opłacalne, jednak aby cały proces przebiegał zgodnie z prawem i był przy tym bezpieczny, należy dotrzymać formalności, które są z nim związane. Nie można zapominać o kwestiach związanych z rejestrem BDO, który dotyczy każdego, kto wprowadza do obiegu produkt w opakowaniu. Jest to więc obowiązek nakładany na wszystkich importerów.

BDO a import z Chin oraz innych krajów – kto mu podlega?

Rejestr BDO to nadal nowy temat dla wielu przedsiębiorców, którzy zastanawiają się, czy ich także dotyczy obowiązek wpisania się do Bazy Danych Odpadowych. Zgodnie z przepisami, każdy importer, który sprowadza na terytorium Polski określone towary, odpowiednio wcześniej powinien dokonać wpisu do rejestru BDO. Sprawdź, kogo w szczególności dotyczy ta powinność i jakie obowiązki się z tym wiążą.

Importerzy samochodów

Zgodnie z przepisami, każdy przedsiębiorca, który sprowadza do Polski pojazdy, jednocześnie jest także importerem akumulatorów, baterii, olejów, smarów, czy opon, dlatego musi znaleźć się w rejestrze i złożyć wniosek o nadanie numeru BDO.

Podmioty, które zajmują się sprowadzaniem aut z zagranicy, oprócz obowiązków związanych z bazą BDO mają także inne powinności wynikające z ustawy. Zalicza się do nich zapewnienie tzw. sieci zbierania pojazdów. Co to oznacza dla przedsiębiorcy sprowadzającego auta? Powinien on mieć podpisane umowy z minimum 3 stacjami demontażu lub jedną stacją demontażu i dwoma punktami zbierania pojazdów, które będą znajdowały się w różnych miejscowościach na terenie kraju. Jest to jeden z ważniejszych obowiązków nakładany na importerów samochodów, o którym należy pamiętać, ponieważ niewywiązanie się z niego skutkuje nałożeniem dotkliwych kar.

Kolejnym ważnym obowiązkiem jest konieczność zawarcia umowy z przedsiębiorstwem, które zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem zużytych baterii i akumulatorów. Wynika on z ustawy o bateriach i akumulatorach, która dotyczy wszystkich ich rodzajów bez względu na to, czy są one przeznaczone na sprzedaż, czy stanowią jedynie dodatek do innych produktów.

Jeśli zajmujesz się sprowadzaniem z zagranicy pojazdów, dowiedz się więcej o obowiązkach, jakie nakłada na Ciebie import samochodów w związku z systemem BDO.

Importerzy sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Jeśli dany podmiot, który sprowadza sprzęt elektroniczny i elektryczny dla gospodarstw domowych, nie zawrze umowy z organizacją zajmującą się odzyskiem takiego sprzętu, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia finansowego, które jest wnoszone na dany rok kalendarzowy. Wysokość zabezpieczenia finansowego oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej oraz masy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Dodatkowo firmy importujące sprzęt elektroniczny i elektryczny muszą pamiętać o obowiązku przeznaczenia pieniędzy na publiczne kampanie edukacyjne.

Importerzy akumulatorów i baterii

Sprowadzanie na rynek polski akumulatorów i baterii, wiąże się dla firm z dużą odpowiedzialnością. Konieczność zarejestrowania się w bazie BDO to dopiero początek długiej drogi, jaką muszą pokonać przedsiębiorcy, którzy sprowadzają te produkty z zagranicy.

Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty rejestrowej, która zależy od wielkości i charakteru przedsiębiorstwa. Ważną czynnością jest również zawarcie umowy z firmą, która zajmuje się przetwarzaniem oraz zbieraniem zużytych baterii lub akumulatorów. Jeśli nie zostanie osiągnięty określony poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów, wnosi się wówczas opłatę produktową

Konieczne jest także prowadzenie ewidencji, w której trzeba zawrzeć szczegółowe informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów. Importerzy baterii i akumulatorów muszą się także liczyć z obowiązkiem przeznaczenia pieniędzy na publiczne kampanie edukacyjne. Ponadto co roku na odrębny rachunek Urzędu Marszałkowskiego danego województwa należy uiścić także opłatę roczną.

Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy, którzy:

  • – wprowadzają sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz są autoryzowanymi przedstawicielami wprowadzającymi baterie lub akumulatory,
  • – wprowadzają pojazdy,
  • – są producentami, importerami i wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań,
  • – wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • – wprowadzają na terytorium kraju opony,
  • – wprowadzają na terytorium kraju oleje smarowe.

Import akumulatorów i baterii, aby był jak najbardziej bezpieczny, oznacza konieczność podjęcia przez firmy szeregu czynności, i składania rocznych sprawozdań, które często mogą wydawać się skomplikowane, dlatego, aby nic nie umknęło uwadze importera, warto w tej kwestii zwrócić się o pomoc do podmiotów, które zajmują się tym na co dzień.

Importerzy opakowań i produktów w opakowaniach

Każdy, kto sprowadza na terytorium kraju jakiekolwiek produkty, będzie podlegał obowiązkowi rejestracji w BDO. Nawet jeśli tylko prowadzisz sklep internetowy, w którym kupujesz towary z zagranicy, a następnie sprzedajesz je w kraju, także zaliczasz się do grona importerów opakowań, a do Twoich obowiązków należała będzie rejestracja firmy w BDO, składanie corocznych sprawozdań, uiszczenie opłaty produktowej i przeznaczenie pieniędzy na publiczne kampanie edukacyjne.
Jeśli przedsiębiorcy, którzy zajmują się sprowadzaniem produktów z zagranicy, nie zapewnią odzysku ich opakowań, zostanie na nich nałożona opłata produktowa, którą są zobowiązani uiścić zgodnie z zapisami w ustawie. Wysokość opłaty produktowej ustalona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska jest zależna w głównej mierze od rodzaju opakowania, w jakim znajduje się importowany towar.

Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty produktowej za opakowania mikro, średnich i małych przedsiębiorców, którzy w minionym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu opakowania i produkty, które swoją masą nie przekroczyły 1000 kg. Zwolnienie z tej opłaty stanowić wówczas będzie pomoc de minimis. Jest to wsparcie, jakie mniejsze przedsiębiorstwa otrzymują od Państwa i na pewno warto z niej skorzystać, kiedy ilość opakowań wprowadzanych na rynek jest niewielka.

Jeśli przedsiębiorca chciałby uniknąć opłat produktowych (nie tylko tych związanych z opakowaniami), może skorzystać z pomocy organizacji odzysku. Jej usługi są odpłatne, ale i tak dużo bardziej opłacalne dla przedsiębiorców, niż koszty, które muszą ponieść, jeśli nie zapewnią odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu produktów wprowadzonych do obrotu.

Importerzy olei smarowych oraz importerzy opon

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek polski oleje smarowe oraz opony powinni uzyskać wpis rejestrowy do BDO i składać coroczne sprawozdania. Co więcej, jeśli nie zapewniają przy tym odpowiedniego poziomu ich recyklingu, zobowiązani są do uiszczania opłaty produktowej.

Warto do tematu rejestracji BDO zawsze podejść indywidualnie i skonsultować swój przypadek ze specjalistami, dla których obsługa BDO to codzienność.

BDO a import – brak świadomości przedsiębiorców

Wielu importerów nie zdaje sobie sprawy ze swoich obowiązków związanych z BDO. Niestety dowiadują się oni o nich zbyt późno, przy okazji kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który w wyniku zaniechania obowiązków może nałożyć dotkliwą karę administracyjną, karę grzywny, a nawet aresztu.
Warto jest więc mieć świadomość swoich zobowiązań, jako przedsiębiorcy, wynikających z zapisów w ustawach:

  • – Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
  • – Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
  • – Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wiele procedur na pierwszy rzut oka może okazać się zbędnych i utrudniających życie przedsiębiorcom. Jednak przy ilości wytwarzanych odpadów, jakie wszyscy generujemy, zapisy te są niezbędne, aby uszczelnić system tej gałęzi gospodarki i ograniczyć szarą strefę związaną z odpadami.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz