Raport KOBiZE – kto i kiedy musi go składać

KOBiZE raport

Raport KOBiZE – kto i kiedy musi go składać

W dobie coraz większej świadomości ekologicznej ochrona środowiska staje się priorytetem dla wielu przedsiębiorców. Zrozumienie wpływu własnej działalności na ekosystem jest już nie tylko kwestią etyczną, ale także obowiązkiem prawnym, który reguluje konieczność składania corocznych raportów do Krajowej Organizacji Bilansowania i Zarządzania Emisjami, czyli KOBiZE.

Jeśli Twoja firma emituje gazy cieplarniane, raport KOBiZE staje się nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. To nie tylko sposób na spełnienie obowiązku prawnego, ale również dobra okazja do rzetelnej analizy wpływu firmy na środowisko naturalne oraz wskazania obszarów, na których można wprowadzić działania pro ekologiczne.

 

KOBiZE co to jest ?

KOBiZE, czyli Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, to instytucja, która pomaga kontrolować i monitorować, ile szkodliwych substancji przedsiębiorstwa emitują do powietrza. Została powołana, aby spełniać wymogi, które wynikają z przepisów unijnych i krajowych dotyczących ochrony środowiska, szczególnie jeśli chodzi o kontrolowanie emisji gazów cieplarnianych. Jest to wsparcie dla działań, które mają pomóc ograniczyć emisję szkodliwych gazów i poprawić jakość powietrza.

Ponadto KOBiZE zbiera też dane, robi analizy i raporty na temat tego, co się dzieje ze środowiskiem w kraju. Te informacje są następnie przekazywane do rządu, samorządów i innych zainteresowanych osób, żeby wszyscy mieli obraz tego, jak wygląda sytuacja z emisją substancji szkodliwych.

 

Raport KOBiZe kto podlega?

Obowiązek składania corocznych raportów do KOBiZe ciąży na każdym podmiocie, który korzysta ze środowiska i w trakcie swojej działalności gospodarczej wprowadza do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje. To oznacza, że jeśli Twoja firma używa różnych urządzeń technicznych, na przykład kotłów, pieców, klimatyzatorów lub powoduje emisję z eksploatacji samochodów firmowych, musisz składać  coroczny raport KOBiZE.

sprawozdanie

 

KOBiZE do kiedy musisz złożyć raport?

Termin składania raportów do KOBiZE jest ściśle określony. Podmioty objęte obowiązkiem raportowania mają czas do końca lutego, choć uczestnicy systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych muszą złożyć swoje raporty do 31 marca każdego roku. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Raport do KOBiZE powinien zawierać informacje dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych substancji za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.(Dz. U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664).

 

Co grozi przedsiębiorcom za niezłożenie raportu KOBiZE?

Choć nie ma określonych kar za zaniechanie składania raportu do KOBiZE, nie zwalnia to podmiotów z obowiązku jego wypełnienia. W przypadku kontroli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) ma prawo nakazać wprowadzenie raportu do bazy KOBiZE oraz nałożyć grzywnę w przypadku braku jego złożenia w wyznaczonym terminie.

Podczas kontroli Inspekcja Ochrony Środowiska może nałożyć na podmiot mandat karny w wysokości 50 tys. złotych, a także zobowiązać go w zaleceniach pokontrolnych do uzupełnienia zaległości nawet za okres do 5 lat wstecz.

 

Jak prawidłowo złożyć raport do KOBiZE? 

Wypełnienie i złożenie raportu do KOBiZE jest możliwe przez internet. Wystarczy zarejestrować się w systemie i postępować zgodnie z udostępnionymi instrukcjami.

W raporcie ważne jest zawarcie danych dotyczących emisji, które powinny być spójne z innymi dokumentami dotyczącymi ochrony środowiska, takimi jak opłaty za korzystanie ze środowiska, oraz informacje o otrzymanych decyzjach administracyjnych i zgłoszeniach dotyczących eksploatacji instalacji.

Niemniej jednak samodzielne wypełnienie raportu może być wyzwaniem, szczególnie dla osób, które robią to po raz pierwszy. Struktura bazy KOBiZE, liczne poziomy i zakładki, mogą sprawić, że nowicjuszom trudno będzie się w niej odnaleźć. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą Ci złożyć raport zgodny z wymogami prawnymi i zawierający wszystkie niezbędne informacje.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz