Rejestracja BDO – kiedy możesz jej uniknąć?

Rejestracja BDO – kiedy możesz jej uniknąć?

 

Czy wiedziałeś, że nie każdą firmę, która generuje odpady, obowiązuje Rejestracja BDO? Ustawa o odpadach dopuszcza pewne wyjątki, które zwalniają przedsiębiorców z tej konieczności

Zanim jednak z góry uznasz, że BDO nie dotyczy Twojej firmy, warto dokładnie sprawdzić wymogi prawa i ustalić, czy możesz korzystać z wyłączeń, które przewidują przepisy. Być może Twoje przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wpisania się w Rejestr BDO, o czym nawet nie wiedziałeś? Kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami są niezwykle dotkliwe, dlatego warto mieć pewność w tym temacie, aby nie narażać się na nieprzyjemności.

 

Skąd wiedzieć, czy Twoja firma podlega rejestracji BDO?

Mimo konieczności rejestracji w BDO od 2018 roku nadal wielu przedsiębiorców nie wie, że ich firma posiada obowiązki związane z Bazą Danych Odpadowych. Tu sprawa nieco się komplikuje, ponieważ oprócz działalności, które podlegają wpisowi do BDO, Ustawa o odpadach przewiduje też sytuacje, w których niektórzy przedsiębiorcy nie są zobowiązani do rejestracji.

Dlatego warto zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Przedstawia ono  wyłączenia, które obowiązują w tym temacie.

Jeśli Twoja firma nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji dla ilości odpadów, które zostały przedstawione w rozporządzeniu – tym samym nie masz obowiązku rejestracji w BDO.

Nie musisz też zakładać z góry, że obowiązek rejestracji BDO na pewno Ciebie dotyczy, nawet jeśli prowadzisz firmę produkcyjną lub przemysłową.

! Pamiętaj, że zwolnienie z wpisu do rejestru BDO może dotyczyć tylko WYTWRZAJĄCYCH odpady. Jeżeli m.in. wprowadzasz na rynek produkty w opakowaniach lub sprowadzasz towary z zagranicy, będziesz musiał dokonać rejestracji. !

W powyższym Rozporządzeniu widnieje lista 46 rodzajów odpadów dla określonych ilości wytwarzanych w ciągu roku. Znajdują się tam między innymi odpady takie jak:

– odchody zwierzęce,

– odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno,

– szkło i tworzywa sztuczne,

– produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,

– części wytwórców odpadów opakowaniowych. Odpady te generują często małe przedsiębiorstwa, sklepy, czy biura, do których trafiają produkty w opakowaniach zbiorczych,

– części grup odpadów niebezpiecznych (np. baterie zawierające rtęć, opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone)

– odpady powstałe w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Pamiętaj, że jeśli w ciągu roku przekroczysz ilość odpadów, dla której nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, musisz uzyskać wpis do Rejestru BDO i rozpocząć prowadzenie ich ewidencji.

Odpady komunalne a ewidencja

Obowiązek ewidencji i tym samym rejestracji w BDO nie dotyczy także wytwórców odpadów komunalnych, czyli śmieci, które powstają w gospodarstwach domowych. Dlatego jeśli w ramach swojej działalności wytwarzasz jedynie odpady o takim charakterze, będziesz traktowany jako wytwórca odpadów komunalnych i nie musisz prowadzić ewidencji ani rejestrować się w BDO.

Pamiętaj, że do odpadów komunalnych nie zaliczamy:

– odpadów z produkcji,

– odpadów ze zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków

– odpadów budowlanych

– odpadów z rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa

– pojazdów wycofanych z eksploatacji

Co z odpadami powstającymi w części socjalnej dla pracowników?

One także traktowane są jako odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Więc zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, nie będą podlegały ewidencji, a Twoja firma, jako ich wytwórca będzie zwolniona z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru w BDO, w zakresie tych odpadów.

Pamiętaj, że w przypadku wytwarzania pozostałych odpadów, powstających w wyniku prowadzonej działalności, obowiązek wpisu do rejestru BDO w zakresie wytwarzania takich odpadów nadal będzie Cię obowiązywał.

śmieci

Kiedy jeszcze nie masz obowiązku prowadzenia ewidencji w systemie BDO?

Możesz uniknąć rejestracji w BDO, kiedy podpiszesz z firmą zewnętrzną umowę na świadczenie usług w zakresie:

– budowy,

– rozbiórki,

– remontu obiektów,

– czyszczenia zbiorników lub urządzeń,

– sprzątania.

Jeśli umowa ta nie zakłada innego rozwiązania – wytwórcą odpadów będzie wówczas podmiot, który świadczy dla Ciebie daną usługę.

Dodatkowo, w przypadku gdy wraz z kilkoma innymi przedsiębiorcami wytwarzającymi odpady, będziesz korzystał ze wspólnego lokalu, istnieje możliwość przeniesienia odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal. Wówczas podmiot ten musi zapewnić prawidłowe postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarejestrować się w BDO.

Przeniesienie odpowiedzialności oznacza również przeniesienie praw i obowiązków, które ciążą na wytwórcy odpadów. Pamiętaj, aby zawrzeć pisemną umowę w tym temacie.

Takie rozwiązanie może Ci znacznie uprościć proces zarządzania odpadami i zapewnia jednocześnie, że postępowanie z odpadami odbywa się zgodnie z przepisami prawa

 

Odpady niebezpieczne – czy musisz ewidencjonować je wszystkie?

Odpady niebezpieczne wymagają szczególnego podejścia ze względu na wpływ, jaki mają na środowisko naturalne. Nie musisz jednak prowadzić ewidencji w systemie BDO, jeśli Twoja firma wytwarza odpady niebezpieczne w wartościach:

– do 20 kilogramów innych olei silnikowych, przekładniowych i smarowych (kod 13 02 08*),

– do 200 kilogramów opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (kod 15 01 10*)

– do 50 kilogramów opakowań z metali zawierających niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (kod ex 15 01 11*)

– do 50 kilogramów zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (kod 16 02 13*)

– do 5 kilogramów baterii zawierających rtęć (kod 16 06 03*),

Pamiętaj,  że jeśli prowadzisz zakład kosmetyczny, w którym pojawiają się w niewielkiej ilości odpady opakowaniowe po lakierach, czy środkach dezynfekcji – będzie on zwolniony z wpisu do BDO. Jeśli jednak Twój zakład będzie wytwarzał jakiekolwiek odpady medyczne – rejestracja w BDO będzie Twoim obowiązkiem.

Nadal nie wiesz, czy Twoja firma jest zwolniona z obowiązku wpisu do Rejestru BDO? Zapytaj specjalistę

Jeśli nie masz pewności czy Twoja firma jest zwolniona z obowiązku rejestracji BDO, skonsultowanie się z profesjonalną firmą specjalizującą się w zagadnieniach związanych z gospodarką odpadami jest kluczowe, aby uzyskać rzetelne i precyzyjne informacje. Pomoże Ci to uniknąć niepotrzebnego ryzyka i potencjalnych wysokich kar związanych z nieprzestrzeganiem przepisów.

Zaufaj wiedzy specjalistów od BDO, którzy pomogą Ci na każdym kroku związanym ze skomplikowanym systemem BDO – od rejestracji, poprzez składanie corocznych sprawozdań, po analizę Twojego wniosku. Wykorzystaj swój czas na rozwój biznesu i rzeczy, które sprawiają Ci satysfakcję.

recy

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz